OZNÁMENIE

V súvislosti s realizáciou projektu s názvom. „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”, Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego [upozornenie prekladateľa: Združenie pre rozvoj športu v Krosne] spoločne s partnermi z Poľska a zo Slovenska vypisuje výberové konanie na účastníkov inštruktorského kurzu

NORDIC WALKINGU

Kurz bude zahŕňať 150 hodín - 90 hodín odbornej časti kurzu a 60 hodín všeobecnej časti kurzu. Kurz bude prebiehať vo forme 20 víkendových stretnutí v období od januára do júna.

Kurz bude vedený kvalifikovanými trénermi, vďaka tomu každý účastník obdrží znalosti a zručnosti potrebné pre výučbu pohybovej rekreácie. Kurz bude ukončený záverečnou skúškou, a po pozitívnom výsledku skúšky účastník dostane preukaz potvrdzujúci získanú kvalifikáciu inštruktora.

Účastníkom kurzu môže byť dospelý, ktorý z vlastnej iniciatívy chce zlepšiť svoju kvalifikáciu a zručnosti, a pri tom spĺňa podmienky obsiahnuté v PODMIENKACH KURZU.

Každý účastník kurzu musí si sam zabezpečiť športové vybavenie (palice) a dopravu pre miesto konania kurzu (územie mesta Prešov), organizátor poskytuje jedlo pre celú dobu trvania kurzu.

Osoby kvalifikované k projektu sú povinné predložiť originály dokladov, najneskôr deň pred plánovaným začatím kurzu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku s prílohami odoslať na adresu kuderjavi@mail.t-com.sk v dňoch 15-28. január 2014 (Rozhoduje poradie predloženia prihlášok.).

Prílohy:

Prihláška na kurz

Podmienky náboru

 

 

„Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”

Združenie Skalná Hrana z Prešova je partnerom projektu realizovaného Združením rozvoja krosnianského športu v Krosne (Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego w Krośnie) (Poľsko)pod názvom „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Doba realizácie 1. október 2013 – 30. jún 2014

Cieľ projektu Zvýšenie kvality života a propagácia zdravého životného štýlu medzi obyvateľstvom poľsko-slovenského pohraničia vrátane propagácie športových aktivít pre postihnuté osoby a seniorov prostredníctvom:

• vytvorenia tratí pohybovej rekreácie,

• vytvorenie kvalifikovaného, cezhraničného inštruktorského/animátorského kádra, pohybovej rekreácie a interaktívnych prostriedkov:

• internetového portálu spolu s inštruktážnou mobilnou aplikáciou.

Adresáti projektu (cieľové skupiny)

- obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia;

- turisti, spoločenstvo poľsko-slovenského pohraničia, marginalizované skupiny;

- účastníci inštruktorského kurzu, animátori pohybovej rekreácie, ktorí zvyšujú svoje kvalifikácie;

- mimovládne organizácie a vysoké školy poľsko-slovenského pohraničia, ktoré využívajú skúsenosti vyplývajúce zo spolupráce partnerských subjektov v tomto projekte a idú za príkladom nadviazanej kooperácie;

- jednotky územnej správy, ktoré získajú na svojom území trate pohybovej rekreácie a kvalifikovaný inštruktorský káder a týmto aj novú ponuku týkajúcu sa rekreačnej turistiky;

- priaznivci I Cezhraničného nording walkingu.

Popis aktivít:

Projekt sa skladá zo 4 realizačných modulov:

Modul I – Organizácia cyklu školenia pre inštruktorov pohybovej rekreácie: animátorov pohybovej rekreácie;

Modul II – Vytvorenie rekreačnej trate v Krosne a Prešove;

Modul III – Vytvorenie interaktívnych prostriedkov projektu;

Modul IV – Organizácia I Cezhraničného nordic walkingu na ceste trate pohybovej rekreácie.

Cezhraničný vplyv projektu

Ovplyvňovanie projektu bude viditeľné po obidvoch stranách hranice z úvahy na:

- školenie v rámci projektu, cezhraničný inštruktorský káder pohybovej rekreácie;

- priamych účastníkov inštruktorského kurzu z Poľska a zo Slovenska;

- vytvorenie trojjazyčnej inštruktážnej mobilnej aplikácie;

- zvýšenie atraktivity regiónu pohraničia spájajúce sa zo vznikom novej rekreačnej infraštruktúry, a tým aj zvýšenie počtu turistov;

- účasť obyvateľov (PL, SK) v I Cezhraničnom nording walkingu;

- vytvorenie internetového portálu (verzia poľská, slovenská a anglická), ktorý slúži komunikácii medzi spoločenstvami po obidvoch stranách hranice;

- propagácia projektu v Poľsku a na Slovensku (tlač, internetové portály, plagáty, propagačné letáky).

Ďalší partneri realizovaného projektu:
z poľskej strany :

- Obec Krosno;

- Štátna vysoká odborná škola Stanisława Pigonia w Krosne;

- Fond NOVI.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013


 
© IAN